ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਰੋਗ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ?

Ayurvedic treatment

ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਰੋਗ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ?

 • March 2, 2024

 • 105 Views

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ  ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਵਲ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਬੰਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਯੋਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜਿਨਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਕਾਮਵਾਸਨਾ, ਉਤਪਨਤਾ ਈਜੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰਗੈਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡੀਸਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰ੍ਵਾਹ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:- 

 • ਸੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ 
 • ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ 

ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਘਾਟਾ :-

 • ਕਾਮ ਕਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭੋਜ 
 • ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ 
 • ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ
 • ਉਦਾਸੀ 
 • ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟ 
 • ਤਣਾਅ 
 • ਹਾਰਮੋਨ ਸਬੰਧੀ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜਮ
 • ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 
 • ਟਾਈਟ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਕਰਕੇ 
 • ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ 
 • ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਨਾ ਪਾਓ 

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੀਚੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ 

 •  ਡਰੱਗ ਦੀ ਖਪਤ
 •  ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਹਾਈਪਰਪਲਸੀਆ (BPH), ਦਰਦ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
 •  ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ 
 • ਕੁਪੋਸ਼ਣ 
 • ਉਮਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੀ ਗਾੜ੍ਪਣ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ   

 

ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ (low sperm count) ਸਮੱਸਿਆ ?

ਅੱਜ ਕਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਆ ਹਨ। ਇਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ 1500  ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਚ ਅੰਡੇ , ਚਾਕਲੇਟ, ਲਸਣ, ਕੇਲਾ ,ਬਰੋਕਲੀ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਪਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ :- 

 • ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਸਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ 
 • ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ 
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ 
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨ 
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਡੀ’ ਲਵੋ 
 • ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਇਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ

ਗੋਕਸ਼ੁਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬੁਲਸ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਕਸ਼ੁਰਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ayurvedic treatment

What are the common spinal issues?

 • February 6, 2024

 • 121 Views

People are suffering from different health-related issues, including spinal issues. Poor posture and unhealthy diet plans are responsible for spinal issues. People with spinal issues need a good doctor for the treatment of their spinal problems. Ayurvedic medical science has the treatment of spinal issues. 

 

What are the spinal issues? 

Disorders related to spinal issues can originate inside the spinal cord. Damage from the outside of the cord is caused by the compression of the spinal cord or injury. The spinal cord is compressed due to a bone fracture, spinal degeneration or abnormalities like hematoma, tumor and herniated disk. The best Ayurvedic clinic in Ludhiana offers you appropriate treatment. 

 

What are the causes of the Spinal problems? 

Different conditions can cause spinal problems. 

 • Trauma due to accidents or falls: The most common cause of injuries is trauma due to accidents or falls. Motor vehicle accidents, sports injuries, and falls from heights can all lead to spinal cord injuries. 
 • Spinal stenosis: Spinal stenosis is when the spinal canal narrows, putting pressure on the spinal cord and nerves. This condition is particularly common in older adults and can cause various symptoms, including pain, numbness, and limb weakness.
 • Tumors or infections in the spine: Tumors or infections in the spine can also lead to spinal cord damage. These conditions can cause inflammation or pressure on the spinal cord, disrupting communication between the brain and the rest of the body.
 • Spinal muscular atrophy: Spinal muscular atrophy is a genetic disorder that affects the muscles that control movement. This condition can cause weakness and wasting of the muscles, including those in the spinal cord. 
 • Degenerative disc disease: Degenerative disc disease is when the discs between the vertebrae in the spine break down, causing pain and other symptoms. 

 

Treatment of spinal issues through Ayurvedic medicines 

Ayurvedic medicines have proper treatment for spinal problems. 

 • Panchakarma therapy: Panchakarma therapy is a purification process that removes toxins from the body and restores the balance of the body’s energies. Panchakarma therapy can help improve circulation, reduce inflammation, and promote the regeneration of damaged tissues.
 • Herbal Remedies: Ayurveda uses a variety of herbs to Cure spinal cord injuries. Some of the most effective herbs for injured spinal cord include Ashwagandha, Guggulu, Shatavari, and Bala. These herbs have anti-inflammatory and antioxidant properties that can help reduce inflammation and promote tissue regeneration.
 • Yoga and Meditation: Consider incorporating the ancient practices of yoga and meditation into your routine. Not only can yoga poses like Cobra, Cat-Cow, and Child’s pose help increase spinal flexibility and strengthen the muscles around the spine, but meditation can also promote relaxation and reduce stress, which, in turn, can aid in the healing process. 
 • Diet and Lifestyle Changes: Ayurvedic treatments also focus on diet and lifestyle changes. A healthy, balanced diet with plenty of fruits, vegetables, and whole grains can provide the nutrients the body needs to heal. Lifestyle changes such as regular exercise, reducing stress, and getting adequate sleep can also help promote healing. 

Ayurvedic medical science is beneficial for the treatment of different problems. An Ayurvedic doctor in Ludhiana suggests Panchakarma and Ayurvedic remedies for treating different Spinal issues. Contact the Sanjivani Ayurvedshala for the treatment of your spinal problems.